Verwerkersovereenkomst
Versie 1 mei 2018

Led-Voordeel, statutair gevestigd te Zevenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51939975, hierbij vertegenwoordigd door Fabian Derksen (hierna: Led-Voordeel),

en

MyOnlineStore B.V. , statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149100, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. Pansier (hierna: Verwerker),

hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,

overwegende dat:

 • Led-Voordeel beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
 • Led-Voordeel gebruik maakt van de diensten  van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren. Verwerker deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die Led-Voordeel kan gebruiken om zijn  producten te verkopen; Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
 • Led-Voordeel door middel van het gebruik van de diensten  van Verwerker persoonsgegevens laat verwerken door
 • Verwerker; waarbij Led-Voordeel het doel en de middelen aanwijst. Dit  in het kader van de overeenkomst van 2011-02-02 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
 • Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn  macht ligt;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
 • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin  van artikel 1 sub e van de Wbp;
 • Led-Voordeel aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin  van artikel 1 sub d van de Wbp;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG.

komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1.        Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Led-Voordeel persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal  uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Led-Voordeel zal  Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.2.        Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3.       De  in opdracht van Led-Voordeel te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Led-Voordeel en/of de betreffende betrokkenen.
1.4.        Voor zover wettelijk verplicht zal  Led-Voordeel ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de  AVG van toepassing wordt, een register zal  bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Led-Voordeel vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.


Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1.        Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2.2.       De  toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
2.3.        Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Led-Voordeel en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Led-Voordeel. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Led-Voordeel, verwerkingen voor doeleinden die niet door Led-Voordeel aan Verwerker zijn  gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De  verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Led-Voordeel.
2.4.        Led-Voordeel staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 3. Verplichtingen Verwerker

3.1.        Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal  Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
3.2.        Verwerker zal  Led-Voordeel, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn  verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3.        Verwerker zal  Led-Voordeel in kennis stellen indien naar zijn  mening een instructie van Led-Voordeel in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.4.        Verwerker zal  Led-Voordeel de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5.       De  verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin  van het woord.


Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1.        Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU).  Indien Verwerker persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
4.2.        Verwerker zal  Led-Voordeel, op diens verzoek daartoe, zo  spoedig mogelijk melden om welk land of welke landen het gaat.


Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers

5.1.        Led-Voordeel verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te  schakelen.
De  door Led-Voordeel verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van nieuwe subverwerkers.

5.2.        Een actuele lijst  van de subverwerkers kan worden gevonden op www.mijnwebwinkel.nl/subverwerkers. Led- Voordeel zorgt voor periodieke raadpleging van de lijst  met subverwerkers. Indien Led-Voordeel, redelijke grond heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van nieuwe subverwerkers, dient verwerker daarvan onmiddellijk schriftelijk en door argumenten ondersteund in kennis gesteld te worden.
5.3.        Verwerker legt dezelfde gegevensbeschermingsverplichting als genoemd in deze verwerkersovereenkomst op aan alle Subverwerkers. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij nalatigheid van deze subverwerkers zelf jegens Led-Voordeel aansprakelijk voor directe schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.


Artikel 6. Beveiliging

6.1.        Verwerker zal  zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6.2.        Verwerker zal  zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de  techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
onredelijk is.

6.3.        Led-Voordeel stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn  getroffen.


Artikel 7. Meldplicht datalekken

7.1.       In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal  Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Led-Voordeel daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te informeren naar aanleiding waarvan Led-Voordeel beoordeelt  of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De  meldplicht geldt enkel indien het lek  daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
7.2.        Led-Voordeel zal  zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal  Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
7.3.       De  meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek  is geweest, alsmede:

wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Led-Voordeel, toezichthouder).

 

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1.       In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn  persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal  Verwerker het verzoek doorsturen aan Led-Voordeel. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerker zal Led-Voordeel de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek.


Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1.       Op  alle persoonsgegevens die Verwerker van Led-Voordeel ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal  deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2.        Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

voor zover Led-Voordeel uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;  of
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10. Audit

10.1.      Led-Voordeel heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.
10.2.      De  kosten van de audit worden door Led-Voordeel gedragen.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1.      De  aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die door Led-Voordeel is voldaan.
11.2.      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Led-Voordeel de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Led-Voordeel vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Led-Voordeel bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3.      Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Led-Voordeel als gevolg van een boete opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in het kader van wettelijke meldplichten.
11.4.      Voor zover er sprake is van strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MyOnlineStore, zullen de bepalingen zoals deze zijn  opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
11.5.      De  in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of   grove nalatigheid aan de kant van Verwerker.


Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1.      Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Led-Voordeel.

12.2.      Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en  bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3.      Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal  Verwerker aan  Led- Voordeel toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na  afloop van het hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Led-Voordeel nog twee maanden in quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Led-Voordeel hiertoe toegang heeft. Na  afloop van de  drie maanden zal  Verwerker de persoonsgegevens van Led-Voordeel en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4.      Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1.      De  Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

13.2.      Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.

 

Download hier de verwerkersovereenkomst

© 2011 - 2018 LED-Voordeel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.